Ważne dokumenty campowe

Ubezpieczenie NNW
Wszyscy uczestnicy Campów podlegają pod UBEZPIECZENIE PZU WOJAŻER obejmującym wypadki powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania sportów w trakcie obozów.

NR POLISY: 1048337913
Polisa jest na kwotę: 10 000zł
Obejmuje:
  • Świadczenie z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • Assistance zakres podstawowy
  • Pełny czas ochrony - obejmuje klasę ryzyka 5
CENTRUM ALARMOWE – czynne jest 7 dni w tygodniu 24h/dobę.  Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy i skierowania do właściwej placówki.
Telefon: 801 102 102 lub +48 22 566 55 55
Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez stronę: https://zgloszenie.pzu.pl/
Jafi Sport nie będzie dokonywać żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR) z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszy powrót do RP.
Ubezpieczenie od rezygnacji z wyjazdu (KR) chroni tylko na wypadek zdarzeń losowych, które dotknęły ubezpieczonego lub jego bliskich zgodnie z zakresem zawartym w OWU Kosztów Rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszy powrót do RP nr.132/21 z dnia 07.10.2021 i z powodu tych zdarzeń rezygnuje z podróży.  
Koszt wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji nie podlega zwrotowi jeżeli wyjazd nie dojdzie do skutku lub nastąpi rezygnacja z wyjazdu, ponieważ Ubezpieczenie zaczyna działać od momentu jego zakupu=wpłaty zaliczki.
Koszt ubezpieczenia: w cenie 4 % wartości imprezy (końcowa kwota umowy).
Ubezpieczenie opiewa na kwotę końcową umowy i w przypadku rezygnacji lub wcześniejszego powrotu do RP z imprezy możliwy jest zwrot do 100% poniesionych kosztów.
Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o zdarzenia związane z zaostrzeniem choroby przewlekłej w tym nowotworowej również osób bliskich lub współuczestników podróży, które to mogą być powodem rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe - w przypadku rozszerzenia do tej opcji cena ubezpieczenia wyniesie 7% wartości imprezy (końcowa kwota umowy).
W jakim czasie można wykupić ubezpieczenie: Wykupienie ubezpieczenia jest możliwe najpóźniej 7 dni od otrzymania umowy zgłoszenia. W przypadku, gdy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu otrzymania  umowy i dokonania pełnej wpłaty za imprezę turystyczną.
Okres trwania ubezpieczenia: odpowiedzialność Wiener TU S.A rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu określonym umową jako koniec imprezy turystycznej.
 
Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie NIE OBEJMUJE m.in.:
- ciąży
- nieuzyskania urlopu na wyjazd
- niemożności uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodu choroby przewlekłej chyba że została opłacona dodatkowa składka 
- brak oczekiwanych warunków atmosferycznych w miejscu wypoczynku
- częściową rezygnację i dojechanie na imprezę po terminie planowanego rozpoczęcia imprezy (ubezpieczenie obejmuję wyłącznie przerwanie pobytu w uzasadnionych sytuacjach objętych ubezpieczeniem lub całkową rezygnację)
- otrzymania pozytywnego wyniku testu na COVID-19 przed wyjazdem, kwarantanny, zamknięcia granic, braku możliwości dojazdu na miejsce, zamknięcia wyciągów (te kwestie reguluje nasz główny regulamin)
W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego należy:
1) niezwłocznie poinformować biura podróży o zaistnieniu zdarzenia (najpóźniej 2 dni od daty zdarzenia w formie piesemnej - mailowo na adres jafi@jafisport.pl),
2) zawiadomić pisemnie Wiener TU S.A. o szkodzie i przekazać wymaganą dokumentację nie później niż 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Dokumentacja powinna zawierać:
- umowę uczestnictwa w imprezie turystycznej
- oświadczenie o rezygnacji z imprezy turystycznej złożone w biurze podróży (mailowo)
- poświadczenie o wysokości potrąceń z tytułu rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie (na wniosek ubezpieczyciela Jafi Sport przekazuje taką informację bezpośrednio do Wiener TU S.A),
- dowodów opłat za wyjazd
Oraz w zależności od rodzaju zdarzenia:
- dokumentację lekarską z wynikami uzasadniającymi rezygnację lub przerwanie uczestnictwa w imprezie, zwolnienia lekarskie, zaświadczenie lekarskie o nagłym zachorowaniu Ubezpieczonego lub osoby bliskiej Ubezpieczonemu,
- poświadczenie organów administracyjnych lub policji o wystąpieniu szkody w mieniu Ubezpieczonego, osoby bliskiej Ubezpieczonemu, współuczestnika podróży,
- dokumenty potwierdzające konieczność bezwzględnej obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania w trakcie trwania imprezy,
3) Zwolnienie urzędów i lekarzy prowadzących leczenie z obowiązku zachowania tajemnicy wobec Towarzystwa
4) Umożliwienie Towarzystwu przeprowadzenia czynności zmierzających do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia,
5) Stosowania się do zaleceń Towarzystwa.
Informujemy, iż w przypadku odmowy wypłaty roszczenia lub sytuacji spornych, Biuro Jafi Sport nie jest stroną i nie ma mocy prawnej do rozstrzygania. Klient ma prawo do złożenia odwołania w Centrum Alarmowym Wiener TU S.A oraz w siedzibie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wiener TU S.A. 

Kontakt

 
Telefon:
517 292 545
E-mail: obozy@jafisport.pl
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek: 08:30 - 18:00
sobota - niedziela: nieczynne
 

Partnerzy