Ważne dokumenty campowe

Ubezpieczenie NNW
Wszyscy uczestnicy Campów podlegają pod UBEZPIECZENIE PZU WOJAŻER obejmującym wypadki powstałe w wyniku amatorskiego uprawiania sportów w trakcie obozów.

NR POLISY: 1048337913
Polisa jest na kwotę: 10 000zł
Obejmuje:
  • Świadczenie z tytułu śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu
  • Assistance zakres podstawowy
  • Pełny czas ochrony - obejmuje klasę ryzyka 5
CENTRUM ALARMOWE – czynne jest 7 dni w tygodniu 24h/dobę.  Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy i skierowania do właściwej placówki.
Telefon: 801 102 102 lub +48 22 566 55 55
Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez stronę: https://zgloszenie.pzu.pl/

Jafi Sport nie będzie dokonywać żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia ani nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub przerwania imprezy turystycznej (KR).
Co obejmuje ubezpieczenia: koszty jakie poniósł Ubezpieczony w związku z rezygnacją z wyjazdu lub przerwaniem uczestnictwa w imprezie i koniecznością wcześniejszego powrotu z imprezy.
Koszty przerwania uczestnictwa obejmują niewykorzystaną część świadczeń (przez niewykorzystane świadczenia rozumie się określoną w % ceny imprezy turystycznej, niewykorzystaną część świadczeń przewidzianą w umowie uczestnictwa w imprezie turystycznej. Rezygnację uwzględniają tylko dopuszczone powody rezygnacji przez AXA - informacja poniżej). Zwrot następuje na podstawie pisemnego.

Koszt ubezpieczenia: w cenie 3,5 % wartości imprezy (końcowa kwota umowy).Ubezpieczenie opiewa na kwotę końcową umowy i w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie możliwy jest zwrot do 100% poniesionych kosztów.W jakim czasie można wykupić ubezpieczenie: Wykupienie ubezpieczenia jest możliwe najpóźniej 5 dni od otrzymania umowy zgłoszenia. W przypadku, gdy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni, umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji można zawrzeć jedynie w dniu otrzymania umowy.

Okres trwania ubezpieczenia: odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego rozpoczyna się od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i kończy się w dniu określonym umową jako koniec imprezy turystycznej. 

Możliwe powody rezygnacji: - nieszczęśliwy wypadek (nagłe zachorowanie uniemożliwiające udział w wyjeździe, śmierć ubezpieczonego)- przedwczesny poród lub śmierć osoby bliskiej (tylko najbliższa rodzina)
- poważne zdarzenie losowe, bezwzględnie wymagające obecności Ubezpieczonego (włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan itp.)
- bezwzględne wezwanie przez władze administracyjne RP doręczone ubezpieczonemu w czasie pobytu (nie dotyczy wezwania wojskowego)
- wystąpienia szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy gdzie ubezpieczony jest pracodawcą (wymagającej jego obecności na miejscu)
- śmierć, nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród lub nagłe zachorowanie osoby towarzyszącej w wyjeździe zgłoszonej przez Ubezpieczonego przy podpisywaniu umowy z biurem podróży (jedynie gdy są uwzględnione osoby na tej samej umowie). 

Ubezpieczenie KR NIE OBEJMUJE m.in.:
- ciąży
- nieuzyskania urlopu na wyjazd
- niemożności uczestnictwa w imprezie turystycznej z powodu choroby przewlekłej
- brak oczekiwanych warunków atmosferycznych w miejscu wypoczynku
- częściową rezygnację i dojechanie na imprezę po terminie planowanego rozpoczęcia imprezy (ubezpieczenie obejmuję wyłącznie przerwanie pobytu w uzasadnionych sytuacjach objętych ubezpieczeniem lub całkową rezygnację) 

W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego: 1) Należy niezwłocznie poinformować biura podróży o zaistnieniu zdarzenia (najpóźniej 2 dni od daty zdarzenia w formie piesemnej - mailowo na adres jafi@jafisport.pl),
2) Pisemnego zawiadomienia Towarzystwa ubezpieczeniowego o szkodzie i przekazanie wymaganej dokumentacji nie później niż 7 dni od zaistnienia zdarzenia na adres: Inter Partner Assistance Polska S.A. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
Informacja telefoniczna: +48 22 575 90 80

Kontakt

 
Telefon:
517 292 545
E-mail: obozy@jafisport.pl
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek: 08:30 - 18:00
sobota - niedziela: nieczynne
 

Partnerzy